8,6Zoover

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden CAMPING DE DUINPAN

1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringsaanvragen en overeenkomsten welke worden gesloten met Camping De Duinpan en betrekking hebben op kampeerplaatsen welke door Camping De Duinpan worden verhuurd.

1.2 Camping De Duinpan wijst de toepassing van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

1.3 Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 2. Reservering

2.1 Camping De Duinpan neemt alleen reserveringsaanvragen in behandeling van personen van

18 jaar en ouder. Camping De Duinpan behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder nadere opgave van redenen, te weigeren.

2.2 De overeenkomst tussen Camping De Duinpan en huurder komt tot stand op het moment dat Camping De Duinpan de reserveringsbevestiging -tevens zijnde de factuur- per post of per e-mail aan u heeft verzonden, met dien verstande dat u de bevestiging binnen 10 dagen zult ontvangen.

2.3 Huurder dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan Camping De Duinpan te worden doorgegeven. Bent u binnen 10 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de receptie, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

2.4 Huurder zal aan Camping De Duinpan binnen de in de reserveringsbevestiging gestelde termijn, een (deel) betaling voldoen. Camping De Duinpan is gerechtigd de overeenkomst te beschouwen als zijnde niet afgesloten, indien Camping De Duinpan niet binnen de gestelde termijn de overeengekomen (deel)betaling ontvangt. Camping De Duinpan heeft in dat geval de mogelijkheid de gereserveerde kampeerplaats zonder nadere berichtgeving aan huurder vrij te geven aan anderen en aan  huurder kosten voor annulering in rekening te brengen.

2.5 De overeenkomst betreft huur van een campingplaats voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

 

3. Wijzigingen in de reservering/overeenkomst.

3.1 Camping De Duinpan is niet verplicht, na de totstandkoming van de overeenkomst, op verzoek van huurder wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen. Indien Camping De Duinpan een wijziging doorvoert heeft Camping De Duinpan het recht aan huurder wijzigingskosten in rekening te brengen, welke tenminste Euro 10,00 per wijziging bedragen.

4. Prijzen

4.1 Huurder is aan Camping De Duinpan de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld op de definitieve reserveringsbevestiging, verschuldigd.

4.2 De prijzen en bijkomende kosten staan op de prijslijst, brochures en site van Camping De Duinpan, maar de prijzen op de definitieve reserveringsbevestigingen/facturen zijn bindend.

4.3 Onvoorziene, aantoonbare prijsverhogingen kunnen worden doorberekend aan huurder. Alle prijzen in de prijslijst, brochures en websites zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigingen ondergaan.

4.4 Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte boekingen.

4.5 Alle prijzen zijn exclusief reserveringskosten, toeristenbelasting, energiekosten, uitgezonderd op het overnachtingstarief.

5. Betaling

5.1 Huurder dient binnen 14 dagen na reservering een aanbetaling te voldoen volgens de reserveringsbevestiging/factuur. Het restant bij aankomst.

5.2 Indien een reservering binnen 2 weken voor aankomst geschiedt, dan dient het gehele bedrag terstond te worden voldaan.

5.3 Indien een reservering 5 dagen voor aankomst geschiedt, dan dient het gehele bedrag te worden voldaan door middel van contante betaling of pin op Camping De Duinpan.

5.4 Huurder heeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het huurbedrag, indien huurder vertrekt voor de overeengekomen vertrekdatum.

5.5 Camping De Duinpan heeft het recht de reservering te laten vervallen en de kampeerplaats zonder nadere berichtgeving aan huurder vrij te geven voor verhuur aan anderen, indien een betalingstermijn is verstreken en huurder niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

5.6 Camping De Duinpan heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is, met dien verstande dat huurder aansprakelijk is voor alle schade die Camping De Duinpan als gevolg hiervan lijdt zal lijden, indien:

- bij de aanvang van de huurperiode de huursom (gedeeltelijk) niet is voldaan, verzuim treedt van direct in;

- huurder de kampeerplaats voortijdig verlaat;

- huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang van de huurperiode voor 17:00 uur, zonder Camping De Duinpan te hebben bericht dat de gehuurde kampeerplaats later tijdens de huurperiode zal worden betrokken.

5.7 Camping De Duinpan heeft steeds het recht om vorderingen op huurder uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met de door huurder uit welke hoofde dan ook, betaalde bedragen.

6. Wisseldagen/verblijf

6.1 De gehuurde kampeerplaats kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de reserveringsbevestiging tussen 12:00 uur en 17:00 uur worden betrokken.

Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de reserveringsbevestiging dient huurder de plaats voor 12:00 uur vrijgemaakt te hebben.

6.2 Camping De Duinpan houdt zich het recht voor om op de vertrekdatum vanaf 9:00 uur een eindcontrole uit te voeren verband houdende met de staat en de compleetheid van de kampeerplaats. Camping De Duinpan houdt zich het recht voor om eventuele schade in rekening te brengen.

6.3 Bij aankomst ontvangt de huurder een informatiepakket over de camping.

7. (huishoudelijke) reglementen

7.1 Gasten dienen zich te houden aan de door het park vastgestelde regels, vastgesteld in o.a. het kampeerreglement. Camping De Duinpan heeft het recht de huurder en zijn reisgenoten terstond van de Camping te (laten) verwijderen, indien de huishoudelijk regels worden overtreden en/of aanwijzingen van het personeel niet worden opgevolgd. Huurder heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huursom.

7.2 Camping De Duinpan behoudt zich het recht voor de huurder bij het inchecken te verzoeken een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Camping De Duinpan is gerechtigd om huurders, welke zich niet kunnen legitimeren, de toegang tot de camping te weigeren.

7.3 Camping De Duinpan behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van de camping. Huurder zal toestaan dat tijdens de huurperiode noodzakelijk onderhoud zal plaatsvinden aan het gehuurde. Huurder kan geen aanspraak maken op een vergoeding. De noodzaak van het onderhoud in ter beoordeling van Camping De Duinpan. Huurder zal eveneens toestaan dat tijdens het verblijf werkzaamheden worden uitgevoerd aan de faciliteiten van de camping.

7.4 Huurder zal de kampeerplaats uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken

7.5 Huurder dient medewerkers van Camping De Duinpan te allen tijde directe toegang tot de gehuurde kampeerplaats te verlenen.

7.6 Huurder mag de gehuurde kampeerplaats niet in huur en/of gebruik afstaan, noch daarop meer personen doen overnachten dan bij de reservering is opgegeven en op de reserveringsbevestiging staat vermeld. Camping De Duinpan heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, indien zij constateert dat het overeengekomen aantal personen op de kampeerplaats is overschreden.

8. Huisdieren

8.1 Het is toegestaan uw huisdier mee te nemen op de kampeerplaats.

8.2 Huisdieren dienen op de kampeerplaats en het terrein kort te zijn aangelijnd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.

9. Overmacht

9.1 Overmacht aan de zijde van Camping De Duinpan bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de schuld van Camping De Duinpan, daaronder in ieder geval blokkades, brand en andere storingen en/of gebeurtenissen. Camping De Duinpan is gerechtigd aan huurder een gelijkwaardige vervangende kampeerplaats ter beschikking stellen, indien de gehuurde kampeerplaats door overmacht en/of andere omstandigheden niet beschikbaar is. Huurder zal Camping De Duinpan in dat geval nimmer in rechte kunnen aanspreken.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Camping De Duinpan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal en verlies van of het ontstaan van schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf op onze camping.

10.2 Camping De Duinpan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf op camping niet voldoet aan verwachtingen die huurder daarvan had.

10.3 Camping De Duinpan aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel aan zaken op personen ten gevolge van een verblijf op het terrein van Camping De Duinpan of ontstaan door het gebruik van de op het terrein aanwezige faciliteiten.

10.4 Camping De Duinpan is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiend uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.

10.5 Camping De Duinpan is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen van haar werknemers.

10.6 De inrichting/indeling van de kampeerplaatsen kunnen verschillen.

10.7 Het kan zijn dat (een deel van) de faciliteiten in bepaalde weken van het jaar gesloten zijn. Om er zeker van te zijn dat alle faciliteiten tijdens uw verblijf toegankelijk zijn, bevelen we huurder aan om dit bij het reserveren na te vragen. Zo voorkomt u eventuele teleurstelling bij aankomst op het park.

11. Klachten

11.1 Ondanks de zorg en inspanning van Camping De Duinpan kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Klachten dienen direct te worden gemeld bij de receptie van de camping.

11.2 Op alle overeenkomsten tussen huurder en Camping De Duinpan is het Nederlands recht van toepassing.

12. Annuleringsvoorwaarden

12.1 Zonder annuleringsverzekering of met annuleringsverzekering zonder geldige reden zij de volgende bepalingen van toepassing. De door huurder aan Camping De Duinpan verschuldigde vergoedingen bij annuleringen bedragen:

- Bij annulering vanaf 93 dagen voor aankomst, 15 % van het totale huurbedrag

- Bij annulering vanaf 62 tot 93 dagen voor aankomst, 50% van het totale huurbedrag

- Bij annulering vanaf 31 tot 62 dagen voor aankomst, 75% van het totale huurbedrag

- Bij annulering vanaf 14 tot 31 dagen voor aankomst, 90% van het totale huurbedrag

- Bij annulering op de dag van aankomst tot 14 dagen voor aankomst, 100% van het totale huurbedrag.

13. Kostenoverzicht

13.1 Reserveringskosten voor een kampeerplaats geboekt met een Camping-card Euro 10,00 per boeking vooraf.

14 Foto's en video's

Indien hetzij een gast of degene die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar toedoen op de camping bevinden, hetzij een dagbezoeker, toevallig op een foto en/of een video staat die (op) genomen werd voor afbeelding in een Camping De Duinpan publicatie en/of weergave op een internetsite van Camping De Duinpan, wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/of video in de publicatie en/of internetsite vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto/video herkenbaar is.

15. Algemeen

15.1 Kennelijke druk- zetfouten binden Camping De Duinpan niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties. Daar waar in deze voorwaarden gesproken wordt over verblijf, wordt bedoeld een kampeerplaats. 

 

 

 

Voorwaarden Annuleringsverzekering

Wat is verzekerd?

Annuleert u uw reis  voortijdig? Dan heeft u recht op een vergoeding. Maar alleen als het gebeurt om een van de redenen die in de voorwaarden staat.

Wanneer start en eindigt uw verzekering?

Nadat u de reserveringsbevestiging ontvangt, heeft u veertien dagen bedenktijd. In die periode kunt u de verzekering ongedaan maken. De bedenktijd geldt niet voor verzekeringen waarvan de aankomstdag van uw reis en de afsluitdatum van uw verzekering korter is dan dertig dagen. De verzekering eindigt de dag dat uw reis begint.

Wanneer beëindigen wij uw verzekering?

- Als u ons opzettelijk misleidt, dan beëindigen wij direct de verzekering.

- Als er vast is komen te staan dat er sprake is van fraude, oplichting of bedrog. In dat geval eindigt uw verzekering per direct.

Wat moet u weten over de premie?

U betaalt de premie over deze verzekering voordat uw verzekering begint. Zodra uw verzekering ingaat, betalen wij geen premie terug. De premie bedraagt 5% over het totaal bedrag van uw reservering.

 Wat zijn uw verplichtingen?

U en uw eventuele medeverzekerde(n) zijn verplicht om:

- al het redelijke te doen om schade te voorkomen en te beperken

- bij ongeval of ziekte onmiddellijk geneeskundige hulp in te roepen en niets na te laten wat herstel zou kunnen bevorderen. Dit betekent ook dat u zich moet laten onderzoeken door een arts, als wij daarom vragen. U moet uw arts bovendien alle gewenste informatie geven en de schriftelijke bevindingen van de arts aan ons toesturen per post.

- de omvang en de omstandigheden aan ons aantonen

- moet u uw reis annuleren, dan moet u dit binnen drie werkdagen aan ons melden

 Uw reis annuleren?

Wanneer bent u verzekerd?

U bent verzekerd voor annuleringskosten vanaf het moment dat u deze dekking heeft gesloten tot het moment waarop uw reis begint.

Waarvoor bent u verzekerd?

Verzekerd is de reissom.

 In welke gevallen bent u verzekerd?

U bent verzekerd voor annuleringskosten in de volgende gevallen:

- U, een familielid in de eerste of tweede graad of een huisgenoot overlijdt, wordt ernstig ziek of raakt ernstig gewond door een ongeval.

- Een familielid in de derde graad overlijdt.

- U of uw partner wordt zwanger en dit heeft directe gevolgen voor uw geboekte reis.

- U, een medeverzekerde, een huisgenoot of uw inwonende kind moet een medisch noodzakelijke  

  ingreep ondergaan

- U krijgt binnen dertig dagen voor het begin van de reis onverwacht een huur- of een nieuwbouwwoning.

- U wordt buiten uw schuld werkloos en verliest daarmee een vast dienstverband.

- U krijgt na een periode van werkloosheid een baan aangeboden en uw nieuwe werkgever gaat niet akkoord met de geboekte reis, omdat u op de geplande reisdagen bij hem aanwezig moet zijn. Het moet daarbij gaan om een baan van minimaal twintig uur per week en voor minimaal zes maanden.

- Uw duurzame relatie of huwelijk wordt definitief ontbonden. Onder "duurzame relatie"verstaan we een relatie met een gezamenlijk huishouden.

Wat krijgt u vergoed?

- Wij vergoeden de annuleringskosten tot maximaal de reissom.

- Wij vergoeden tot maximaal het bedrag dat op uw reserveringsbevestiging staat en wat u daadwerkelijk al aan ons heeft voldaan.

 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

* dit is een verplicht veld.