Algemene Voorwaarden CAMPING DE DUINPAN

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, (sta)caravan, bungalow, zomerhuisje, trekkershut en dergelijke;
 2. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die het vakantieverblijf aan de recreant ter beschikking stelt;
 3. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
 4. mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en);
 5. derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/of zijn mederecreant(en);
 6. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het vakantieverblijf; hierbij dient aan de hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is;
 7. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;
 8. informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
 9. annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, voor de ingangsdatum van het verblijf.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking een vakantieverblijf van het soort of type dat is overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de overeengekomen prijs.
 2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend.
 3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
 4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende informatie naleven.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging

 1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
 2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de overeenkomst.

Artikel 5: Betaling

 1. De recreant dient de betalingen in euro's te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
 2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van een week na de schriftelijke aanmaning niet nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annulering

 1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

- bij annulering meer dan drie maanden voor de ingangsdatum, 15 % van de overeengekomen prijs;

-          bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;

-          bij annulering binnen twee tot een maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;

-          Bij annulering binnen een maand voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.

 1. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Artikel 7: Gebruik door derden

 1. Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgesteld.

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de recreant

De recreant is de volledige prijs voor een overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad

 1. De ondernemer kan de overkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
  1. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of veiligheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomt wordt voorgezet;
  2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein bederft;
  3. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt.
  4. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
  5. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste te verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur.
  6. De recreant blijft in het beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 10: Wet- en regelgeving

 1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat het vakantieverblijf, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld.
 2. De recreant is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dan mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

Artikel 11: Onderhoud en aanleg

 1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
 2. De recreant is verplicht het vakantieverblijf en de directe omgeving, gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden waarin de recreant het heeft ontvangen.
 3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel- overlijdensschade is beperkt tot een maximum van Euro 455.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zicht hiervoor te verzekeren.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
 4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.
 5. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.
 6. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende maatregelen te nemen.

Artikel 13: Geschillenregeling

 1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst in Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse Rechter is gevoegd van deze geschillen kennis te nemen. Onverminderd het bepaalde in lid 3, laat een en ander, op die plaatsen waar de voorwaarden spreken, een beroep op de burgerlijke rechter onverlet.

Voorwaarden Annuleringsverzekering

Wat is verzekerd?

Annuleert u uw reis  voortijdig? Dan heeft u recht op een vergoeding. Maar alleen als het gebeurt om een van de redenen die in de voorwaarden staat.

Wanneer start en eindigt uw verzekering?

Nadat u de reserveringsbevestiging ontvangt, heeft u veertien dagen bedenktijd. In die periode kunt u de verzekering ongedaan maken. De bedenktijd geldt niet voor verzekeringen waarvan de aankomstdag van uw reis en de afsluitdatum van uw verzekering korter is dan dertig dagen. De verzekering eindigt de dag dat uw reis begint.

Wanneer beëindigen wij uw verzekering?

- Als u ons opzettelijk misleidt, dan beëindigen wij direct de verzekering.

- Als er vast is komen te staan dat er sprake is van fraude, oplichting of bedrog. In dat geval eindigt uw verzekering per direct.

Wat moet u weten over de premie?

U betaalt de premie over deze verzekering voordat uw verzekering begint. Zodra uw verzekering ingaat, betalen wij geen premie terug. De premie bedraagt 5% over het totaal bedrag van uw reservering.

Wat zijn uw verplichtingen?

U en uw eventuele medeverzekerde(n) zijn verplicht om:

- al het redelijke te doen om schade te voorkomen en te beperken

- bij ongeval of ziekte onmiddellijk geneeskundige hulp in te roepen en niets na te laten wat herstel zou kunnen bevorderen. Dit betekent ook dat u zich moet laten onderzoeken door een arts, als wij daarom vragen. U moet uw arts bovendien alle gewenste informatie geven en de schriftelijke bevindingen van de arts aan ons toesturen per post.

- de omvang en de omstandigheden aan ons aantonen

- moet u uw reis annuleren, dan moet u dit binnen drie werkdagen aan ons melden

Uw reis annuleren?

Wanneer bent u verzekerd?

U bent verzekerd voor annuleringskosten vanaf het moment dat u deze dekking heeft gesloten tot het moment waarop uw reis begint.

Waarvoor bent u verzekerd?

Verzekerd is de reissom.

In welke gevallen bent u verzekerd?

U bent verzekerd voor annuleringskosten in de volgende gevallen:

- U, een familielid in de eerste of tweede graad of een huisgenoot overlijdt, wordt ernstig ziek of raakt ernstig gewond door een ongeval.

- Een familielid in de derde graad overlijdt.

- U of uw partner wordt zwanger en dit heeft directe gevolgen voor uw geboekte reis.

- U, een medeverzekerde, een huisgenoot of uw inwonende kind moet een medisch noodzakelijke

ingreep ondergaan

- U krijgt binnen dertig dagen voor het begin van de reis onverwacht een huur- of een nieuwbouwwoning.

- U wordt buiten uw schuld werkloos en verliest daarmee een vast dienstverband.

- U krijgt na een periode van werkloosheid een baan aangeboden en uw nieuwe werkgever gaat niet akkoord met de geboekte reis, omdat u op de geplande reisdagen bij hem aanwezig moet zijn. Het moet daarbij gaan om een baan van minimaal twintig uur per week en voor minimaal zes maanden.

- Uw duurzame relatie of huwelijk wordt definitief ontbonden. Onder "duurzame relatie"verstaan we een relatie met een gezamenlijk huishouden.

Wat krijgt u vergoed?

- Wij vergoeden de annuleringskosten tot maximaal de reissom.

- Wij vergoeden tot maximaal het bedrag dat op uw reserveringsbevestiging staat en wat u daadwerkelijk al aan ons heeft voldaan.